Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel legt het schoolbestuur tenminste éénmaal per 4 jaar vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben en welke ambities de school heeft voor de toekomst. Het schoolprofiel wordt opgesteld door leraren, schoolleiding en bestuur. Op basis van het profiel inventariseert de school welke expertise eventueel moet worden ontwikkeld en wat dat betekent voor de (scholing van) leraren.
Leraren en ouders hebben adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel via de medezeggenschapsraad van de school. Het samenwerkingsverband legt alle profielen bij elkaar om te beoordelen of het daarmee een dekkend aanbod kan realiseren. Doel is immers dat alle leerlingen een passende plek krijgen. Het samenwerkingsverband mag alleen afwijken van het schoolondersteuningsprofiel wanneer dat profiel voor het samenwerkingsverband, met het oog op de beschikbare ondersteuningsmiddelen, een onevenredige belasting vormt.

Hier vindt u de uitgebreide communicatie, het schoolondersteuningsprofiel van onze school, dat ook bekend is bij het samenwerkingsverband.

Het Schoolondersteuningsprofiel van de VOS
Aan de basiszorg wordt voldaan. De school heeft een goede basis voor wat betreft differentiatie, instructiemodel en klassenmanagement. Ook zijn wij ten aanzien van handelingsgericht werken (HGW) voldoende tot goed op weg. De school heeft een aanpak voor leerlingen met leer- en ontwikkelingshulpvragen, voor leerlingen met fysieke en medische hulpvragen en voor kinderen met sociaal-emotionele en gedragshulpvragen. Wat betreft deze laatste categorie is de school voorzichtig in het aannemen van kinderen die gedragshulpvragen hebben die de veiligheid en het welbevinden van leerlingen, leerkrachten en ouders op het spel zetten. De school staat in principe open voor alle kinderen die wonen in de wijk ook als er extra of aanvullende onderwijsbehoeften zijn, mits hier extra geld voor vrij te maken is. Het doel is passend en zo inclusief mogelijk onderwijs bieden.
De volgende ontwikkelpunten voor de VOS kunnen uit het voorgaande worden geformuleerd, ten aanzien van deskundigheid, aandacht en tijd, voorzieningen, gebouw en samenwerking:

Deskundigheid
·        Het beschikbaar maken van intern aanwezige expertise, bijvoorbeeld met behulp van een collega die een cursus School Video Interactie Begeleiding (SVIB) heeft gedaan en de gedragsdeskundigen.
·        Deskundigheidsbevordering zowel op teamniveau als individueel niveau, met name waar het gaat om ondersteunings- en hulpvragen ten aanzien van kinderen op het gebied (milde) gedragshulpvragen en meer- & hoogbegaafdheid.
·        Het SMART benoemen van onderwijsbehoeften en hoge en reële tussen- en einddoelen kan bevorderd worden.

Aandacht en tijd
·        Handhaven van de ingezette en hiervoor beschreven organisatievorm zodat specifieke aandacht gegeven kan worden aan kinderen die extra of andere ondersteuning nodig hebben.
·        Het behouden van de inhuur van extra of aanvullende (externe) expertise voor kinderen die op grond van hun onderwijsbehoefte ondersteuning nodig hebben die de school van zichzelf uit niet kan bieden.

Voorzieningen
·        Het behouden en uitbouwen van de organisatievorm waarin kinderen een grote mate van zelfstandigheid krijgen, waardoor leerkrachten in staat worden gesteld om extra aandacht te schenken aan leerlingen die      hiervoor in aanmerking komen.

Gebouw
·        De huidige gebouwen zijn geschikt om basaal onderwijs te kunnen geven. Het creëren van rustige werkplekken of  time-outplekken is lastig. Bij de locatie Ter Lips zijn in het schooljaar 2021-2022 aanpassingen gedaan om hieraan tegemoet te komen. Ook op de locatie Multatulilaan wordt gekeken naar mogelijke uitbreiding.

Samenwerking
·        Met instanties liefst in de wijk optimaliseren en verbeteren.
·        Samenwerking met ouders verder uitwerken.