Raad van toezicht

Stichting VOS heeft een Raad van Toezicht (RvT) die invulling geeft aan het interne toezicht op de school. De Raad van Toezicht is belast met de vaststelling dan wel de goedkeuring van de begroting, het jaarverslag (inclusief het bestuursverslag en de jaarrekening), het strategisch beleid en eventueel andere daartoe binnen het bevoegd gezag aangewezen besluiten. De RvT draagt zorg voor aanwijzing van de accountant die belast is met de controle van de jaarrekening. De RvT vervult het werkgeverschap ten opzichte van de directeur-bestuurder. De RvT streeft er hierbij naar invulling te geven aan goed werkgeverschap en heeft daarbij de beschikking tot bevoegdheden ten aanzien van benoeming, schorsing, ontslag en beloning. Daarnaast staat de RvT de directeur-bestuurder met raad terzijde en fungeert als klankbord. Daarbij hanteert de RvT als leidraad de kwaliteit van het door de organisatie geboden onderwijs, de rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van middelen en de naleving van de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs. 

In de Raad van Toezicht zitten de volgende leden:  
·        Marleen Bergen – personeel + renumeratiecommissie 
·        Lars Marijt  – voorzitter, onderwijs + renumeratiecommissie 
·        Alex de Jong – huisvesting 
·        Peter Paul Lippinkhof – huisvesting, juridische zaken, gemeente 
·        Robert Bierman – financiën  

De leden van de RvT hebben allemaal één of meerdere kinderen op de VOS of hebben in het verleden kinderen op de VOS gehad. Ze hebben met elkaar een breed palet aan kennis en ervaring en stellen dit graag ten dienste van de school. De Raad van Toezicht is bereikbaar via het emailadres rvt@obsdevos.nl.