Raad van toezicht

Openbare basisschool de VOS is ondergebracht in een stichting die extern verantwoording aflegt aan de gemeente Voorschoten. 

Binnen de stichting is de dagelijkse leiding in handen van de directeur-bestuurder en de adjunct-directeur. Zij dragen zorg voor het beleid van de school en organiseren de dagelijkse gang van zaken. Stichting de VOS heeft verder een Raad van Toezicht die toezicht houdt op de bestuurder en op de school. Kort gezegd is de rol van de Raad van Toezicht te beschrijven via een driedeling: de RvT keurt belangrijke besluiten goed, zoals bijvoorbeeld de begroting en het strategisch plan. Daarnaast geeft de RvT invulling aan de werkgeversrol van de stichting. Tenslotte geeft de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd advies over vraagstukken die zich in de school kunnen voordoen.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden: 

· Lars Marijt (voorzitter),
· Marleen Bergen (vicevoorzitter),
· Alex de Jong
· Robert Bierman
· Peter Paul Lippinkhof

De leden van de RvT hebben allemaal één of meerdere kinderen op de VOS of hebben in het verleden kinderen op de VOS gehad. Ze hebben met elkaar een breed palet van kennis en ervaring en stellen dit graag ten dienste van de school. De Raad van Toezicht is bereikbaar via het emailadres rvt@obsdevos.nl.