Ongeoorloofd schoolverzuim
Als uw kind zonder geldige reden niet naar school gaat of regelmatig te laat komt, gaat de school met uw kind en met u in gesprek. Bij aanhoudend verzuim is school verplicht dit te melden bij het Regionaal Bureau Leerplicht. U en uw kind krijgen vervolgens een oproep van een consulent leerplicht voor een gesprek. De consulent vraagt informatie op bij de school en gaat in gesprek met u en uw zoon of dochter. Dit gesprek gaat over het verzuim en over mogelijke oplossingen.
De consulent leerplicht geeft bij beginnend verzuim meestal een waarschuwing. Vaak worden aanvullende afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over de schoolgang van uw kind. Als deze afspraken niet worden nagekomen en uw kind blijft verzuimen, kan de consulent andere maatregelen nemen. Voorbeelden zijn het opmaken van een proces-verbaal of een verwijzing naar Halt.

Ziekteverzuim
Als een leerling ziek is en niet naar school kan, moeten ouder(s) of verzorger(s) dit melden aan de school. Als school ernstige twijfels heeft over de ziekmelding, kan de school dit doorgeven aan de consulent leerplicht. Als school twijfels heeft over langdurig of veelvuldig ziekteverzuim, dan nemen zij contact met u op . In overleg met u kan advies worden gevraagd aan de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige van de GGD. Het doel is om het ziekteverzuim terug te dringen. Het RBL heeft afspraken gemaakt met de GGD en de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs om het ziekteverzuim op scholen te verminderen. Dit kunt u lezen in de afsprakenkaart (171 kb)