De Vreedzame School 

1031.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blok 6 Vreedzame school “We zijn allemaal anders”
In blok 6 gaan de lessen over overeenkomsten en verschillen tussen mensen.
We willen de kinderen leren om te gaan met verschillen van mening en verschillen in gewoontes, leefstijl, levensbeschouwing, leeftijd, sekse en cultuur. We werken aan acceptatie en waardering ervan. Naast verschillen zijn er ook overeenkomsten. De kinderen leren dat je dit terugziet binnen de eigen families, de klas, de school en de samenleving
Om goed om te kunnen gaan met verschillen moet je er over kunnen praten. Het gaat om luisteren naar de ander, een mening vormen, van mening kunnen veranderen en een eigen mening verdedigen. Op deze manier willen we vooroordelen tegengaan.
Door een positieve aanpak ervaren de kinderen verschillen als vanzelfsprekend in plaats van eng of vreemd.
In dit blok gaat het om accepteren, tolerantie en waarderen. Dat zijn geen dingen die je via een lesje kunt overdragen. We geven de lessen daarom in projectvorm, waarbij de kinderen de eigen families en de eigen klas verkennen, interviews afnemen en werkstukken maken over verschillende levensbeschouwingen. De kinderen werken in tweetallen of groepjes en bespreken hun bevindingen met de hele klas.
Naast deze lesactiviteiten is de manier waarop wij als leerkrachten zelf omgaan met overeenkomsten en verschillen erg belangrijk. We proberen zo veel mogelijk acceptatie en waardering uit te dragen betreffende overeenkomsten en verschillen in de eigen groep en de school. We maken kinderen bewust van eventuele vooroordelen en geven duidelijke grenzen aan met betrekking tot gedrag.
Wij geven zelf het goede voorbeeld aan kinderen. Met de lessen, onze eigen houding en met ondersteuning van de ouders hebben we er alle vertrouwen in dat iedereen het bij ons op school prettig heeft, omdat “anders zijn mag”.

- In groep 1-2 gaat het om het verkennen van de families van de leerlingen
- In groep 3 gaat het over verschillen en overeenkomsten in de klas
- In groep 4 staan verschillen en overeenkomsten tussen families centraal
- In groep 5 komen verschillen en overeenkomsten in de school aan bod
- In groep 6 verschillen en overeenkomsten tussen klasgenoten
- In groep 7 gaat het om levensbeschouwingen
- In groep 8 wordt onderzocht hoe al deze verschillen een stem krijgen in onze democratische samenleving, en hoe we dat in onze democratische samenleving hebben georganiseerd.

9101.jpg


Op dit moment werken we aan blok 4 “We hebben hart voor elkaar”:

 

1021.jpg

Dit blok gaat over gevoelens. Kunnen omgaan met gevoelens is van groot belang voor een positief klimaat in de klas en in de school. De Vreedzame School streeft naar een klimaat waarin iedereen zich prettig voelt en waarin kinderen “hart voor elkaar “ hebben, d.w.z. dat ze met respect omgaan met elkaar. Dat gaat gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in de gevoelens van anderen te verplaatsen. Kinderen zijn dan beter in staat om conflicten positief op te lossen.
Om met elkaar over gevoelens te praten, is het van belang dat de kinderen zich veilig voelen in de groep; tegelijkertijd bevorderen deze gesprekken de veiligheid in de groep. Er ontstaat een vertrouwde sfeer. We hebben het over gevoelens als boos en verdriet. We bespreken wat het betekent als iemand wordt buitengesloten. De kinderen leren herkennen wat hen boos maakt en hoe ze hun boosheid uiten. Ze leren dat “afkoelen” belangrijk is om een conflict te kunnen oplossen.

Verder gaat het in blok 4 over blij zijn, tevreden zijn, over opkomen voor elkaar.
De lessen gaan over dingen die je leuk vindt en waar je blij van wordt.

We leren de kinderen dat ze mogen “passen”.
Op school wordt het steeds “gewoner” om over gevoelens te praten; in het begin is het vaak nog onwennig. Uiteraard houden we er rekening mee dat niet elk kind even gemakkelijk over zijn of haar gevoelens praat. We willen kinderen de ruimte geven om zelf te kiezen wat ze over hun gevoelens kwijt willen.


LIED VOOR DE VREEDZAME SCHOOL

Refrein:
Oya lélé wij horen bij elkaar
Oya lélé anders en toch samen
Oya lélé doe met ons mee
Oya ojeé

Wij horen bij elkaar,
Maakt niet uit wat je doet, groot en klein spelen met elkaar.
Iedereen is blij,
want op de VOS dragen we allemaal een steentje bij.

Ojee oya lélé
Wij hebben oor voor elkaar,
Ojee oya lélé
Wij hebben hart voor elkaar

Refrein

Onze school is TOP
We praten ruzies uit en lossen de conflicten op
Krijg een compliment
Als je je vrienden van buiten en ook van binnen kent

Ojee oya lélé
Wij hebben oor voor elkaar,
Ojee oya lélé
Wij hebben hart voor elkaar

Refrein

image1-1.jpg