Praktische informatie

Op onze school leven en werken we samen en is ontmoeting een belangrijk aspect. Als openbare school hebben wij respect voor verschillende achtergronden en levensovertuigingen. Daar hoort ook bij dat wij respect tonen voor religieuze symbolen als het dragen van een kruisje of een hoofddoekje.

Visueel contact en het kunnen zien van emoties op gezichten zijn belangrijke aspecten van de communicatie en ontmoeting binnen de school en van groot belang voor het pedagogisch klimaat. Daarom is het dragen van gezicht bedekkende kleding in de school en op het schoolplein niet toegestaan.

Om veiligheids- en gezondheidsredenen is tijdens de gymles het dragen van gymkleding en gymschoenen verplicht, het dragen van sieraden verboden en het dragen van een hoofddoekje alleen toegestaan in de vorm van een elastische hoofddoek.

Wij verwachten dat personeel, ouders en leerlingen kleding dragen die voldoet aan de algemene Nederlandse fatsoensnormen.

Een goede sfeer wordt mede mogelijk gemaakt door het hanteren van regels en afspraken. Wij allen zullen ons moeten houden aan de regels die wij met elkaar afspreken. Vanuit onze methode De Vreedzame School werken wij met een grondwet. Dit zijn onze drie hoofdregels, waaronder de vaste schoolregels vallen:

1.      Voor groot en klein zullen wij aardig zijn.
2.      Elke jongen en meid zorgt op school voor veiligheid.
3.      Wij zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen.

Daarnaast maken alle klassen aan het begin van elk schooljaar afspraken met elkaar om ervoor te zorgen dat iedereen verantwoordelijkheid draagt voor de klas en zijn omgeving.

Wij zijn alert op ongewenst gedrag en pesten. Er is een pestprotocol (zie http://www.obsdevos.nl/onze-school/informatie/protocollen) aanwezig, gebaseerd op het Nationaal Pest Protocol. In dit pestprotocol hanteren wij de volgende definitie van pesten:

“Bij pesten wil men bewust iemand kwetsen of kleineren. Het gebeurt herhaaldelijk, systematisch en langdurig. Ook is het een ongelijke strijd. De gevoelens van machteloosheid van het slachtoffer staan tegenover het machtsgevoel van de pester. De pester heeft geen positieve bedoelingen; hij/zij wil het slachtoffer alleen maar pijn doen, vernielen of kwetsen. Meestal is het een hele groep (pestkop en meelopers) tegenover een enkel slachtoffer. Er is een neiging tot vaste structuur: pesters zijn meestal dezelfden, net als de slachtoffers.”

Mocht pesten voor komen dan grijpen wij direct in. Maar natuurlijk zijn wij ons er van bewust dat preventie belangrijker is.

Schoolmaatschappelijk werk bestaat uit het bieden van een preventieve, kortdurende en laagdrempelige vorm van hulpverlening aan kinderen en ouders. Het doel is om vroegtijdig knelpunten bij kinderen binnen de schoolloopbaan en de ontwikkeling te signaleren om vervolgens te kijken naar een passende oplossing. De schoolmaatschappelijk werker biedt zelf ondersteuning en weet ook wat de mogelijkheden van andere organisaties zijn. In een vroeg stadium kan zij al met ouders en de school meedenken over wat er nodig is, of het knelpunt ook thuis wordt ervaren en zo nodig een hulpverleningstraject starten. Aan alle basisscholen  in Voorschoten is een schoolmaatschappelijk werker verbonden van Voorschoten Voor Elkaar

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
De jeugdgezondheidszorg nodigt jaarlijks de kinderen uit groep 2 en 7 uit voor een onderzoek. Zij kijken of uw kind goed kan horen en zien, hoe uw kind groeit en hoe het zich ontwikkelt. Verder kunt u advies krijgen over bijvoorbeeld voeding, zindelijkheid, gedrag, omgaan met leeftijdsgenoten en het voorkomen van pesten. U kunt altijd contact opnemen voor advies of extra onderzoek. Zij zijn er voor leerlingen van de groepen 1 tot en met 8. De jeugdarts of jeugdverpleegkundige kan ook deelnemen aan het overleg van een zorgteam van school.

Cursus of ouderavond
Opvoeden is een ware kunst. Denk aan een peuter die tegen alles ‘nee’ zegt, een tienjarige die erg onzeker is, of een twaalfjarige die heftig aan het puberen gaat. Of je bent net gescheiden. Elke ouder kan op sommige momenten weleens advies gebruiken. Voor u organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin een groot aanbod aan (online) opvoedcursussen, themabijeenkomsten en webinars over diverse onderwerpen om u te ondersteunen bij de opvoeding. Er is voor ieder wat wils.  Ook de kinderen zelf kunnen een cursus bij het Centrum voor Jeugd en Gezin volgen, bijvoorbeeld een weerbaarheidstraining. Kijk voor het volledig cursusaanbod op www.cjgcursus.nl

Pubergezond.nl
Voor kinderen van groep 7 heeft het Centrum voor Jeugd en Gezin een aparte website vol informatie over verliefdheid, sociale media, gamen, gezondheid en pesten. Met behulp van deze site kunt u thuis met uw kind het contact met de jeugdgezondheidszorg in groep 7 voorbereiden. 

Online Centrum voor Jeugd en Gezin
Veel informatie over opvoeden en opgroeien vindt u op de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin in uw gemeente. Eten, slapen, scheiden, pesten, geld, seksuele opvoeding en meer. Meld u aan voor een cursus of bijeenkomst, lees blogs van andere ouders of praat mee op het forum. De adressen en openingstijden staan ook op deze website. U vindt er ook hun Facebookpagina.

Contact
Wilt u contact opnemen met de medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin op uw school, bel dan 088 – 254 23 84. U kunt ook online uw vraag stellen en chatten met medewerkers via de website.

Meer informatie
www.cjghollandsmidden.nl – online CJG / www.cjgcursus.nl – CJG cursussen

www.pubergezond.nl – info voor kinderen

Sinds 1 juli 2013 is de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Op 1 januari 2019 heeft er nog een aanpassing plaatsgevonden. De wet stelt het gebruik van een meldcode verplicht voor professionals bij (mogelijke) signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hieronder valt ook seksueel geweld, eer gerelateerd geweld, ouderenmishandeling en vrouwelijke genitale verminking. De wet geldt voor professionals die werken in de sectoren: gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie. De meldcode bestaat uit een stappenplan, waarin staat wat men als professional moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het is dus een handelingsprotocol. Doel van de wet is niet het melden maar hulp op gang krijgen. Niets doen is geen optie! U vindt de meldcode op de website van de school.

Wilt u zo vriendelijk zijn uw kinderen geen dure kleren, schoenen, speelgoed, horloges, telefoons of sieraden mee te geven? Bij beschadiging of verlies kan de school niet aansprakelijk worden gesteld.

Wilt u adreswijzigingen en/of nieuwe telefoonnummers van leerlingen a.u.b. zo snel mogelijk doorgeven aan de groepsleerkracht en/of via een mail naar  info@obsdevos.nl.

Op onze school hanteren wij een aantal regels waar de leerlingen zich aan moeten houden. Deze regels zijn opgesteld omdat ze kunnen helpen om de school voor alle kinderen veilig en gezellig te laten zijn. Wij vinden het erg belangrijk dat de ouders/verzorgers achter deze regels staan, maar ook achter de maatregelen die wij soms moeten nemen als leerlingen zich niet aan de schoolregels houden, zie hiervoor het pestprotocol op www.obsdevos.nl. Het gaat om de volgende hoofdregels:

1.      Voor groot en klein zullen wij aardig zijn.
2.      Elke jongen en meid zorgt op school voor veiligheid.
3.      Wij zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen.

In de eerste drie weken van ieder schooljaar worden de regels opnieuw geïntroduceerd bij de kinderen en ouders.

Bij ongelukjes in school en op het plein wordt eerste hulp geboden door de leerkrachten die de cursus BHV en EHBO hebben gevolgd. Is er medische hulp nodig dan worden ouders/verzorgers en/of de huisarts altijd gewaarschuwd. Het is om die reden essentieel dat de telefoonnummer in ons administratiesysteem actueel zijn dus geef eventuele wijzigingen tijdig door. Ongelukken worden vastgelegd in het ongevallenregister, wat bij het opstellen van het veiligheidsbeleid (Arbo) gebruikt kan worden. Jaarlijks wordt de ontruimingsprocedure minimaal twee keer met kinderen en personeel geoefend.

In 2006 heeft de Tweede Kamer een wet aangenomen waarin staat dat de schoolbesturen verplicht zijn om voor- en naschoolse opvang te regelen. Het bestuur van obs de VOS heeft gekozen voor een “makelaarsmodel”. Dit betekent dat u als ouder zelf kiest of u gebruik wilt maken van de buitenschoolse opvang en voor welke organisatie u kiest. Het bestuur heeft een overeenkomst getekend met Norlandia. In deze overeenkomst geven beide partijen aan een hecht samenwerkingsverband aan te gaan met elkaar. Het komt er in het kort op neer dat kinderen van obs de VOS voorrang krijgen op de beschikbare plaatsen van de voor- en naschoolse opvang. Er wordt gebruik gemaakt van de verschillende locaties van Norlandia. De prijzen die gelden voor de opvang zijn gelijk aan de normaal geldende tarieven.
Voor alle duidelijkheid:

De taak van de ouder:
·        U gaat zelf in overleg met de BSO.
·        U bepaalt in overleg met de BSO of er een goede opvangplek is.
·        U tekent zelf een contract.
·        U bent zelf verantwoordelijk voor betalingen.

De taak van de school:
·        U op weg helpen bij een keuze voor de BSO.
·        Indien er problemen ontstaan deze te melden aan het bestuur, opdat eventueel geen vervolg van het  convenant getekend wordt.

Voor algemene informatie kunt u zich richten tot Norlandia: Tel.: 071-5791960 www.norlandia.nl

Met de groepen 6, 7 en 8 locatie Ter Lips fietsen wij twee keer in de week van school naar de gymzaal en terug. Wij gaan ervan uit dat alle kinderen een eigen fiets bij zich hebben.  Het is belangrijk dat deze fiets in orde is, zodat de kinderen en de groep veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Dit is de verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger. Het is niet de bedoeling dat kinderen onderling een fiets lenen als ze op de gymdag zonder fiets op school komen. Er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan omdat kinderen de fiets niet gewend zijn of omdat de fiets te groot (of te klein) is. Kinderen die geen (of een zichtbaar kapotte) fiets bij zich hebben kunnen wij (helaas!) niet meenemen naar de gymles. Basisschool de VOS is niet verantwoordelijk voor schade en/of ongevallen die ontstaan wegens ondeugdelijke fietsen.

Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. Dat betekent dat kinderen niet zomaar vrij kunnen krijgen van school. Onze school heeft een “Protocol aanvraag verlof” waarin exact staat aangegeven wanneer wij hier een uitzondering op mogen maken. De regels worden overigens niet door de school bepaald maar zijn voor alle scholen gelijk. U kunt dit protocol en het aanvraagformulier vinden op onze website.
Om een aanvraag tot verlof in te dienen kunt u het formulier van de website sturen naar info@obsdevos.nl of inleveren bij de directie. De directie zal dan zo snel mogelijk uw aanvraag afhandelen.

Indien leerlingen bovengemiddeld ziekteverzuim vertonen wordt advies ingewonnen bij de schoolarts en/of de leerplichtambtenaar, over hoe te handelen.
N.B. Het ziekmelden van kinderen voor eerder vertrek vanwege vakantie, wordt gezien als luxeverzuim en moeten wij melden bij de leerplichtambtenaar.

In overleg met de leerplichtambtenaar gebruiken we de “3-6-9-12” regel om het ‘te laat’ op school komen om 08.45 u. en 13.00 u. te beperken.

3           Bij drie keer te laat komen op school:
De school stuurt de ouder(s)/verzorger(s) een e-mail met de melding dat de leerling drie keer te laat is gekomen.

6           Bij zes keer te laat komen op school:
De school stuurt ouder(s)/verzorger(s) een e-mail waarin wordt gewaarschuwd dat de leerling zes keer te laat is gekomen. In deze e-mail wordt aan de ouder(s)/verzorger(s) duidelijk gemaakt dat er bij negen keer te laat een melding bij de leerplichtambtenaar zal worden gedaan.

9           Bij negen keer te laat komen op school:
De school doet een melding bij de leerplichtambtenaar. De ouder(s)/verzorger(s) worden schriftelijk op de hoogte gesteld over deze melding en het aantal keren verzuim. De leerplichtambtenaar stuurt de ouder(s)/verzorger(s) een waarschuwingsbrief. Indien het gezin recentelijk bekend is bij de leerplichtambtenaar m.b.t. verzuim, worden de ouder(s)/verzorger(s) door de leerplichtambtenaar uitgenodigd voor een gesprek.

12      De leerling blijft te laat komen:
De school doet nogmaals een melding bij de leerplichtambtenaar.  De ouder(s)/verzorger(s) die eerder een waarschuwingsbrief hebben gekregen, worden alsnog door de leerplichtambtenaar uitgenodigd voor een gesprek.

We vragen u in ieder geval ervoor te zorgen dat de kinderen op tijd op school zijn!

De kinderen mogen hun mobieltje niet gebruiken bij ons op school. Als ze op het schoolplein komen, moet het opgeborgen zijn in tas of jaszak. Als kinderen zonder toestemming van de leerkracht hun  mobiel gebruiken, wordt deze ingenomen. Het gebruik van sociale media door de kinderen zien wij als verantwoordelijkheid van ouders en is op school niet toegestaan. Maak hier met uw kind goede afspraken over. In de bovenbouw wordt aandacht besteed aan mediawijsheid.

Om de veiligheid rond de school te waarborgen, willen we u vragen zoveel mogelijk te voet of op de fiets naar school te komen. Als dit niet mogelijk is, maakt u dan gebruik van parkeermogelijkheden in de wijk. Het dubbel parkeren en/ of stilstaan in de straat zorgt voor gevaarlijke situaties!

In groep 3 leren wij de kinderen schrijven met een driekantig potlood. Dit potlood krijgen de kinderen van school. Vanaf groep 4 gaan wij schrijven met een rollerballpen. Deze pen wordt door de school aangeschaft. Wij staan niet toe dat er met allerlei “gepimpte” schrijfmaterialen geschreven wordt. Bij verlies of vernieling van de schoolpen, dienen ouders eenzelfde pen aan te schaffen. Dit kan via school. De vullingen voor de rollerpen zullen aangeschaft worden door school. Kinderen die een rollerpen hebben, krijgen op school inktpatronen

De schoolfotograaf komt eenmaal per jaar op school om portret- en groepsfoto’s te maken van uw kind(eren). Ook kunnen er dan “broertje-zusje” foto’s gemaakt worden. In de jaarplanner, die u aan het begin van het schooljaar ontvangt, kunt u zien wanneer de fotograaf onze school een bezoek brengt.

Wij bieden, met plezier, ieder jaar weer de ruimte aan studenten van HBO- en MBO-opleidingen om ervaring op te doen bij ons op school. Het gaat meestal om studenten van de Hogeschool Den Haag en van ROC’s in de omgeving (MBO). De leerkracht blijft eindverantwoordelijk voor de groep.

Een verjaardag is een feestelijke gebeurtenis! De kinderen mogen een aantal klassen rond en ontvangen een verjaardagskaart en een stickertje van alle meesters en juffen. Blijft natuurlijk de vraag: “Wat delen wij uit?” In de eerste plaats, uitdelen is niet verplicht. Wilt u toch dat uw kind op school trakteert, dan vragen wij u dringend om geen grote zakken snoep uit te delen! Een traktatie is namelijk een extraatje, daarom is het belangrijk dat de traktatie niet te groot is. Op de website van het Voedingscentrum worden verantwoorde tips en recepten voor traktaties vermeld (www.voedingscentrum.nl). Graag willen wij ouders verzoeken om op school geen uitnodigingen voor verjaardagen uit te laten delen.

De bepalingen in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens over het vervoeren van kinderen zijn gewijzigd. De belangrijkste veranderingen zijn:
·        Vervoer van personen in de laadruimte van een auto of in een aanhanger is verboden.
·        Geen kinderen in de achterbak van een stationwagen.
·        Kinderen kleiner dan 1,35 meter én lichter dan 37 kilo, moeten vanaf 1 januari 2006 gebruik maken van een geschikt kinderzitje. Er is een uitzondering voor groepsvervoer en incidenteel vervoer over korte afstand door anderen dan de eigen ouders. Kinderzitjes worden dan aanbevolen, maar zijn daarbij nog niet verplicht. Een gordel is dan wel verplicht.

In autobussen moeten de beschikbare gordels gebruikt worden. De chauffeur is strafbaar als kinderen onder de 12 jaar niet in een gordel zitten. Voor meer informatie kijk op onze website.

Obs de VOS heeft een collectieve ongevallenverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering én een doorlopende reisverzekering afgesloten voor alle kinderen van de school.

Een enkele keer kan het voor komen dat er in de klassen video-opnames worden gemaakt. Deze hebben tot doel (nieuwe) leerkrachten of stagiaires te begeleiden en te coachen op weg naar het beroep van leerkracht. Na het bespreken van de opnames worden deze direct gewist. Indien u tegen deze werkwijze bezwaar hebt, kunt u dit te allen tijde, doch liefst bij de inschrijving van uw kind, kenbaar maken. In bijzondere gevallen wordt er een video-opname gemaakt met het doel de houding en gedragingen van een bepaalde leerling in de groep te observeren. In deze gevallen zult u als betrokken ouder altijd persoonlijk om toestemming worden gevraagd.

Als uw kind door ziekte of andere omstandigheden de school niet kan bezoeken, verzoeken wij u dit vóór schooltijd telefonisch door te geven. Gaat dit niet, dan kunt u een van uw andere kinderen of een vriendje een briefje meegeven of een bericht naar de leerkracht sturen.


Wij verwachten dat, als uw kind bij ons in groep 1 komt, het zindelijk is. Dit houdt in dat ieder kind geheel zelfstandig naar de wc kan gaan. Een leerkracht kan immers de groep niet alleen laten om een leerling te helpen bij de wc.
Het kan voor komen dat een leerling incidenteel een ongelukje heeft, zeker bij start in een kleutergroep waarbij alles nieuw is en er veel indrukken verwerkt moeten worden. Leerkrachten herinneren startende kleuters aan toiletbezoek, bijvoorbeeld na het drinken. Indien uw kind echter meerdere keren op een dag een ongelukje heeft, zullen wij u uitnodigen voor een gesprek om hierover afspraken te maken. Als er gepoept wordt in de broek, wordt u gebeld om uw kind te verschonen. Zie voor meer informatie het protocol op de website. Mocht zindelijkheid voor uw kind nog niet vanzelfsprekend zijn, neem dan contact op met uw huisarts of met het CJG.