Lezen
In de kleutergroepen zijn wij op een speelse manier bezig met de leesvoorwaarden. De kinderen leren onder andere begrippen zoals links, rechts, boven, onder etc. Dit moeten de kinderen beheersen voordat zij kunnen gaan leren lezen in groep 3. De auditieve vaardigheden worden vanaf groep 1 aangeboden middels projecten van Kleuteruniversiteit en de map Fonemisch bewustzijn. Als kinderen eerder interesse tonen in het lezen, kunnen zij in de lees- en schrijfhoek werken met letters en woordjes.
In groep 3 wordt hierop aangesloten. In deze groep wordt gebruik gemaakt van de methode Veilig Leren Lezen, die verschillende niveaus kent. Vanaf groep 4 wordt gewerkt met de methode Blink Lezen.
Blink Lezen is een complete lesmethode voor groep 4 t/m 8 in het basisonderwijs. Een combinatie van technisch en vloeiend lezen, begrijpend lezen (en luisteren en kijken), verdiepend lezen, vrij lezen en voorlezen. Thema’s die aansluiten bij de leefwereld van kinderen zorgen voor verbinding. Door te lezen, leren kinderen van alles over de wereld om zich heen, en over zichzelf.

Taal
In de kleutergroepen zijn de taalaspecten verweven in allerlei activiteiten. Er wordt gewerkt met projecten van Kleuteruniversiteit  en de map Fonemisch bewustzijn. Binnen de thema’s worden taalspelletjes gedaan, kring-gesprekken gehouden, liedjes gezongen en voorgelezen. In groep 3 zijn de taalactiviteiten verweven in de methode Veilig Leren Lezen. Vanaf aankomend schooljaar gaan wij starten de nieuwe methode Blink vanaf groep 4. Een complete leesmethodiek voor groep 4 t/m 8. Een combinatie van begrijpend lezen (en luisteren en kijken), technisch lezen, vrij lezen en voorlezen.

Schrijven
Afbeelding6.jpg
In de kleutergroepen werken wij aan de ontwikkeling van de fijne en grove motoriek. Er worden gericht oefeningen gedaan ter voorbereiding op het schrijven. Spelenderwijs wordt geoefend, waarbij veel aandacht is voor de zithouding en de pengreep. Ook beginnen de kinderen met voorbereidende schrijfoefeningen. In groep 3 starten de kinderen met het schrijven van letters. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode Pennenstreken.

Rekenen
In de kleutergroepen worden gerichte rekenactiviteiten ondernomen om de kinderen een goede rekenbasis te geven. Voordat kinderen naar groep 3 gaan, moet de nodige voorwaardelijke rekenkennis aanwezig zijn. De rekenactiviteiten die in de klas worden ondernomen, worden onderverdeeld in drie domeinen: tellen, getalbegrip, meten en meetkunde. Door het uitvoeren van deze activiteiten worden de kerndoelen voor het kleuteronderwijs behaald.
Tijdens de rekenactiviteiten worden situaties uitgespeeld en ontwikkelingsmaterialen gebruikt. Hierdoor leren de kinderen de begrippen die nodig zijn voor het rekenen in groep 3. We maken in de kleutergroepen gebruik van projecten van Kleuteruniversiteit, de map Gecijferd Bewustzijn en het activiteitenboek en de materialen van Met Sprongen Vooruit.
In de groepen 3 t/m 8 werken wij met de methode Pluspunt 4. In groep 3 en 4 wordt gewerkt met de (overwegend) papieren versie en in groep 5 t/m 8 met de (overwegend) digitale versie. De leerlingen maken de berekeningen deels op papier zodat de leerkrachten maar ook de leerlingen het proces kunnen nazien. De leerstof is ingedeeld in zes domeinen namelijk: getallen en getalrelaties, bewerkingen, meten, tijd, geld en meetkunde. De inhoud van deze domeinen is zorgvuldig en stapsgewijs verdeeld over de jaargroepen. Daarnaast besteden we in de klas veel aandacht aan automatiseren.

De leerstof is opgebouwd uit een combinatie van nieuwe stapjes en herhaling van eerder aangeboden stapjes. Daarnaast ervaren de kinderen hoe leuk rekenen kan zijn. Er is een afwisseling van oefenvormen en de kinderen worden op verschillende manieren actief betrokken bij het leren rekenen. De oefenstof is geleidelijk opgebouwd, zodat kinderen op het juiste niveau kunnen werken, uitgedaagd worden en succeservaringen opdoen.
Ook maken we gebruik van de activiteitenboeken en materialen van Met Sprongen Vooruit. Deze materialen en activiteiten sluiten aan bij de methode Pluspunt. Kinderen die meer uitdaging nodig hebben werken onder meer met Rekentijgers. Door het uitvoeren van bovenstaande activiteiten, bereiken wij met de leerlingen de einddoelen voor het rekenonderwijs.

Sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschapsvorming
Afbeelding7.jpg
Wij gebruiken de methode De Vreedzame school, een methode voor sociale competentie en democratisch burgerschap voor de groepen 1 t/m 8. Deze methode bevordert een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. Met De Vreedzame School leren kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan, democratische beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep. Dit draagt niet alleen bij aan het plezier waarmee kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden.

Vanaf het schooljaar 2022-2023 is de Vreedzame school uitgebreid met de lessen van Vreedzame Kriebels. Door de lessen van De Vreedzame School (van CED-Groep) en Kriebels in je buik (van Rutgers) te combineren tot een doorgaande leerlijn, werk je aan zowel democratisch burgerschap als seksuele vorming en diversiteit. Je integreert seksuele vorming in je burgerschapsprogramma. Daardoor krijgt seksuele vorming een logische plek in het lesrooster op je school. De gedeelde uitgangspunten van beide aanpakken zorgen voor een mooie samenhang!

Voor meer informatie kijkt u op onze website http://www.obsdevos.nl/onze-school/onderwijs/de-vreedzame-school  of op de website van De Vreedzame school www.devreedzameschool.net.

Wereldoriëntatie
In de kleutergroepen is wereldoriëntatie verweven met de aangeboden thema’s. Tevens wordt gekeken naarhet School-TV programma Koekeloere. Vanaf groep 5 wordt er voor wereldoriëntatie de methode De Zaken van Zwijsen gebruikt. Deze methode bestaat uit de volgende onderdelen:

Wereldzaken (aardrijkskunde).
Wereldzaken leert de kinderen alles wat ze moeten weten van Nederland, Europa en de wereld, met heldere visuele ondersteuning en interactieve oefeningen en spelvormen.

Tijdzaken (geschiedenis)
Tijdzaken leert de kinderen alles wat ze moeten weten van de (vaderlandse) geschiedenis, met heldere visuele ondersteuning en interactieve oefeningen en spelvormen

Natuurzaken (natuur en  techniek)
Natuurzaken leert de kinderen alles van de wereld om hen heen, met heldere visuele ondersteuning en interactieve oefeningen en spelvormen. De vakgebieden biologie, natuurkunde en techniek komen in alle thema’s tot leven op onder andere het digibord, thematafels en buitenlessen.

Meer informatie over deze methode kunt u vinden op: http://www.dezakenvanzwijsen.nl

Verkeer
Afbeelding8.jpg
De verkeerslessen worden gegeven In groep 7 leggen de kinderen het verkeersexamen af. Dit examen bestaat uit een praktisch en een theoretisch deel. Hiervoor werken we met SEEF op school, dit helpt leerlingen om zich veilig en verantwoord te gedragen in het verkeer. Het bestaat uit verschillende soorten lessen, inclusief praktijklessen.   

Geestelijke Stromingen
In alle groepen wordt aandacht besteed aan de verschillende godsdiensten, gewoonten en opvattingen van andere culturen. Hiermee proberen wij het begrip voor de medemens in onze multiculturele samenleving te laten groeien. In groep 7 en 8 zit dit verweven in de lessen wereldoriëntatie. Daarbij wordt in de methode De Vreedzame School aandacht besteed aan dit onderwerp.

Bewegingsonderwijs
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen van de Multatulilaan tweemaal in de week gymles van een vakleerkracht. Tijdens deze lessen komen alle  leerlijnen aan bod. De lessen vinden plaats in de gymzaal van de school.
De leerlingen van Ter Lips krijgen gymles in de Vliethorst. In verband met de afstand naar deze zaal, hebben de groepen 3 t/m 5, die lopend naar de gymles gaan, eenmaal per week gymles. De groepen 6 t/m 8 krijgen tweemaal per week gymles. Zij gaan met de fiets naar de gymzaal.

Engels
Afbeelding9.jpg
Op beide locaties geven wij Engels vanaf de kleutergroepen. Wij hebben ervoor gekozen om meer, eerder en beter Engels aan te bieden aan de kinderen.  De lessen worden door de eigen leerkracht en een Native Speaker verzorgd.
Beide locaties voldoen aan de EarlyBird-standaard en zijn gecertificeerd. Op basis van deze standaard hebben wij de ruimte om een eigen versie van EarlyBird te maken, vertaald naar onze school, onze leerlingen en leerkrachten. Scholen verschillen en dat geldt dus ook voor EarlyBird op scholen.
Op onze website http://www.obsdevos.nl/onze-school/onderwijs/early-bird staat vermeld wat onze werkwijze ten aanzien van het Engels is. Voor meer informatie over VVTO (Vroeg Vreemde Talen Onderwijs) kunt u kijken op de website van EarlyBird www.earlybirdie.nl.

Meer- en hoogbegaafdheid
In het schooljaar 2021-2022 zijn we gestart met de opzet van een schoollijn voor plus-/ meerbegaafde leerlingen. Dit zijn leerlingen die cognitief meer aan kunnen, vaak (zeer) hoge scores behalen en over de gehele linie onvoldoende uitgedaagd worden door de reguliere methode. Het is voor de ontwikkeling van deze kinderen van belang dat zij een passend onderwijsaanbod met meer uitdaging krijgen. Op de VOS geven we dit aanbod vorm met behulp van het programma Levelwerk. Om die reden noemen we plus-/(meer)begaafde leerlingen op de VOS Levelwerkers.

Levelwerk biedt een totaalaanbod van verrijkende activiteiten en kan worden gebruikt vanaf groep 1 t/m groep 8. De lat ligt hoog: er valt echt iets te leren. Levelwerk biedt materiaal voor taal, lezen, rekenen en een grote variatie aan opdrachten. Hierbij kun je denken aan techniek, creativiteit, puzzels en denkspellen. Er is aandacht voor executieve functies en metacognitieve vaardigheden met creatieve, technische, sociale en kunstzinnige opdrachten. Meer informatie is te vinden op Home - Levelwerk

Talentontwikkeling
Op de VOS vinden we talentontwikkeling belangrijk. Elke leerling heeft een talent. Niet alle kinderen zijn zich daarvan bewust. Af en toe geven zij zelf aan dat ze nergens goed in zijn. Om het zelfvertrouwen van kinderen te stimuleren, is het belangrijk dat ze hun eigen talenten en die van anderen leren herkennen. Belangrijk daarbij is dat kinderen ervan bewust worden dat iedereen een eigen talent heeft.
De projecten sluiten aan bij de SLO-kerndoelen en zijn gericht op kunst, creatieve vakken of andere talenten c.q. ontwikkelgebieden. Denk aan een nieuwe taal leren, zelfverdediging, programmeren, schaken, techniek of yoga. De leerkrachten geven groepsdoorbroken verschillende ‘workshops’ waar leerlingen zich voor kunnen inschrijven die verschillende talenten aanspreken.

Muziek
De leerlingen krijgen vanaf het schooljaar 2022 – 2023 van groep 1 t/m 8 één keer per week van een muziekdocent. De lessen sluiten aan bij de SLO-kerndoelen van muziek. Het draait hierbij om verschillende muzikale vaardigheden en gedragingen.

Kunstzinnige vorming
Obs de VOS neemt een cultureel programma af bij Kunstgebouw: Kijk/Kunst. Via Kijk/Kunst komt elke leerling tijdens zijn of haar schooltijd in aanraking met alle kunstdisciplines. De activiteiten vinden plaats bij ons op school of op een andere locatie, bijvoorbeeld een collega-school of in het Cultureel Centrum.

In de kleutergroepen wordt zo veel mogelijk volgens een vast ritme gewerkt. Dit houdt in dat de dagen opgebouwd zijn volgens een vast patroon. Deze manier van werken geeft het jonge kind structuur, veiligheid en zekerheid. In de kleutergroepen wordt met thema’s (bv. herfst, Sinterklaas, verkeer) gewerkt. De volgende onderwijssituaties treft u aan in een kleutergroep:

Dagopening in de kring
Dagelijks beginnen de kinderen in de kring. De kinderen mogen in de kring hun eigen belevenissen, ideeën en gedachten vertellen. Deze gesprekjes kunnen over een bepaald thema gaan, maar ook over onderwerpen die de kleuters op dat moment bezighouden.

Kringactiviteit
In de kring worden liedjes en versjes aangeleerd, er wordt voorgelezen uit prentenboeken en er worden taal- en rekenspelletjes gedaan. Er kan ook worden gewerkt met een kleine kring. Kinderen krijgen in een kleinere kring instructie op niveau.

Bewegingsonderwijs
Jonge kinderen hebben een enorme bewegingsdrang. Stilzitten is erg moeilijk voor hen. Daarom is er dagelijks voldoende ruimte vrijgemaakt voor bewegingsspel. Dit kan buiten, in het speellokaal of in het eigen lokaal plaatsvinden.

Speel- en werktijd naar keuze
Door spel leert het kind zijn wereld kennen. Het kind doet fysieke, emotionele, sociale en intellectuele ervaringen op. Tijdens de werkles zijn de kinderen met diverse activiteiten bezig. Dit kunnen creatieve activiteiten zijn zoals knippen, plakken, tekenen, kleien en verven maar er kan ook gekozen worden voor ontwikkelingsmateriaal, een computeropdracht of spelen in de hoeken (huishoek, bouwhoek, luisterhoek). Elk kind is op zijn/haar eigen niveau aan het werk en wordt spelenderwijs uitgedaagd iets nieuws te ontdekken. Leerkrachten begeleiden de kinderen bij het kiezen.

Dagsluiting
De dag wordt gezamenlijk in de kring afgesloten. Er wordt kort teruggekeken op de dag, er worden werkjes uitgedeeld en als afsluiting wordt met elkaar gezongen.

Afbeelding5.jpg

Naast het reguliere programma bieden wij onder meer:

·        Excursies: Ter ondersteuning van projecten worden excursies gemaakt. Deze activiteiten zijn altijd gericht op de lessen die op dat moment in de klas plaats vinden. Een bezoek van een kleutergroep aan een winkel of een museumbezoek van groep 8 in het kader van het schoolproject zijn voorbeelden hiervan.

·        De Openbare bibliotheek.

·        Gastlessen: Jaarlijks komen mensen van bijvoorbeeld UNICEF, Wereld Natuur Fonds, HALT en Amnesty International naar onze school om een gastles te verzorgen.

·        Natuur-, milieu- en cultuureducatie: Wij schrijven ons ieder jaar in voor het Voorschotens aanbod.

·        Museumlessen: Elk kind maakt jaarlijks kennis met een museum door met de klas een museum te bezoeken of door een gastles van een museummedewerker op school.

·        Sporttoernooien: Wij doen met onze kinderen mee aan sporttoernooien (o.a. trefbal, slagbal, lijnbal) die georganiseerd worden door de gymleerkrachten van Voorschoten. De meeste toernooien vinden onder lestijd plaats.

·        Schoolreisjes: De schoolreisjes vinden meestal aan het eind van het schooljaar plaats. Het schoolreisje duurt één dag, behalve voor groep 5 (drie dagen het Bewaarde Land) en groep 8 (drie dagen kamp). De vrijwillige bijdrage voor het schoolreisje/-kamp staat los van de ouderbijdrage zoals die staat vermeld bij 5.3.  Indien uw kind door ziekte niet mee kan op schoolreisje en u hebt al betaald, dan kunt u het bedrag dat u heeft betaald terugkrijgen, echter zonder de gemaakte buskosten.  In het geval van een arrangement (bus en entreebewijs) kan het geld helaas niet worden terugbetaald.

In groep 1-2 wordt gebruik gemaakt van Ipads, ongeveer 3 per klas. Vanaf groep 3 worden laptops ingezet, hiervan zijn er 10 in groep 3 en 4 van aanwezig. In groep 5 t/m 8 heeft elke leerling een eigen laptop tot zijn beschikking. Wij gebruiken de laptops vooral om zelfstandig kennis te vergaren. Daarnaast worden de laptops ingezet ter ondersteuning van bijvoorbeeld het reken- en taalonderwijs. ICT is geen doel op zich, maar een middel voor effectief en doelmatig onderwijs. Tevens zijn alle groepen voorzien van een touchscreen.  

Het is belangrijk de ontwikkeling van kinderen goed te volgen. Dit doen we met behulp van ons leerlingadministratie-systeem Parnassys waarin alle informatie van onze leerlingen wordt gebundeld.

Groep 1-2

De cognitieve en sociaal-metionele ontwikkeling van kleuters volgen wij aan de hand van het observatiesysteem Mijn kleutergroep. Meer informatie over dit systeem is te vinden op Mijn Kleutergroep – handige tool voor administratie & observatie van kleuteronderwijs

In de kleutergroepen is sprake van beredeneerd aanbod. Tijdens diverse leer- en spelmomenten wordt rekening gehouden met het ontwikkelingsniveau van het kind.  De leerlingen worden door middel van ‘Mijn kleutergroep’ geobserveerd en aan de hand hiervan wordt de ontwikkeling geregistreerd. Zo is er zicht op essentiële focusdoelen. Ten aanzien van gedrag is er een planmatige aanpak, waarbij gekeken wordt naar de fasen van groepsvorming. Dit is beschreven in het protocol Gedrag, te vinden op de website van de school.

Groep 3-8

Sinds het schooljaar 2022- 2023 zijn we gestart met CITO- Leerling in beeld. Met dit nieuwe leerlingvolgsysteem wordt de focus op de groei van iedere leerling gelegd. Zie voor meer informatie Leerlingvolgsysteem (LVS) voor het basisonderwijs - Cito

Met het leerlingvolgsysteem van CITO-Leerling in beeld  volgen wij de cognitieve ontwikkeling van een leerling door de jaren heen op de vier hoofdgebieden: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. De scores van uw kind geven informatie over de leerresultaten van uw kind t.o.v. het landelijk gemiddelde. Tevens geven de scores een beeld van waar we als school staan t.a.v. het landelijk gemiddelde.

Naast de CITO-toetsen zijn er methode gebonden toetsen. Uw kind werkt enkele weken met nieuw aangeboden stof. Op school wordt deze stof verwerkt en geoefend. De toetsen laten zien of uw kind de aangeboden stof van de afgelopen periode beheerst. De leerkrachten houden de resultaten van de kinderen bij.

Voor het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling maken wij ook gebruik van de vragenlijsten van Leerling in beeld.

Vanaf groep 3 wordt voor de onderdelen rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen instructie gegeven op drie niveaus, waarbij het volgende onderscheid gemaakt wordt:

1.    De instructie-gevoelige (basis)groep (IG), die de basisinstructie krijgt,
2.    De instructie-afhankelijke groep (IA) met leerlingen die verlengde instructie behoeven, en
3.    De instructie-onafhankelijke groep (IO) waarbinnen leerlingen een verkorte instructie krijgen.


De gemeente Voorschoten, de schoolbesturen, kinderopvang en peuterspeelzalen hebben afspraken gemaakt over extra aanbod m.b.t. het inlopen van achterstanden bij de peuters die starten met een achterstand. Uit onderzoek is gebleken dat voorschoolse educatie positief effect heeft op de ontwikkeling van jonge kinderen.
Er is een warme overdracht van de doelgroep peuters aan de obs De VOS. Zo wordt in kaart gebracht welke kinderen een VVE indicatie hebben èn of de kinderen voorschoolse educatie hebben gevolgd. Door deze warme overdracht stemmen wij het aanbod af op de behoefte van de kleuter. Door het volgen van de ontwikkeling in ‘Mijn kleutergroep’ krijgen wij inzicht of de leerling achterblijft, in de pas loopt of een voorsprong heeft.

Voor veel kinderen is groep 8 een bijzonder jaar. Zo gaat groep 8 bijvoorbeeld op kamp en bereiden ze een musical voor. Ook maken de leerlingen de eindtoets.

Dit is vanaf dit schooljaar anders. In april wordt er geen CITO-eindtoets meer afgenomen. Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024 in februari de CITO-doorstroomtoets.

De leerlingen ontvangen hun voorlopig schooladvies tussen 10 en 31 januari. Het definitieve advies krijgen de leerlingen na de doorstoomtoets die in februari gemaakt wordt. De uitslag van deze toets is uiterlijk 15 maart bij de school bekend. Krijgt de leerling een hoger toetsadvies dan het voorlopig schooladvies, dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen. De school moet dit motiveren en zal hierover met de ouders in gesprek gaan. De leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.

Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school.
Na de aanmelding op de school voor voortgezet onderwijs stuurt de leerkracht een onderwijskundig rapport naar de betreffende school. Ouders ontvangen hiervan een kopie. Indien de ouders op voorhand hiermee niet akkoord zijn, dienen zij dat bij de directie te melden.

De kleuters krijgen bewegingsonderwijs van de groepsleerkracht in de speelzaal van de school. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen gymles van de vakdocent. Niet meedoen = briefje of bericht in Parro!

Het is niet toegestaan sieraden te dragen tijdens de gymles omdat dit gevaarlijk kan zijn. Kinderen kunnen erachter blijven haken, ze gaan kapot of raken kwijt. Voor de gymlessen heeft uw kind een korte broek en een T- shirt nodig. Wij raden u aan uw kind schone gymschoenen te laten dragen. Het dragen van een hoofddoekje is alleen toegestaan in de vorm van een elastische hoofddoek.

Gymmen doe je zo:

gym.jpg

Fietsen naar de gym (of andere activiteit)
Met de groepen 6, 7 en 8 locatie Ter Lips fietsen wij twee keer in de week van school naar de gymzaal en terug. Wij gaan ervan uit dat alle kinderen een eigen fiets bij zich hebben.  Het is belangrijk dat deze fiets in orde is, zodat de kinderen en de groep veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Dit is de verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger. Het is niet de bedoeling dat kinderen onderling een fiets lenen als ze op de gymdag zonder fiets op school komen. Er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan omdat kinderen de fiets niet gewend zijn of omdat de fiets te groot (of te klein) is. Kinderen die geen (of een zichtbaar kapotte) fiets bij zich hebben kunnen wij (helaas!) niet meenemen naar de gymles. Basisschool de VOS is niet verantwoordelijk voor schade en/of ongevallen die ontstaan wegens ondeugdelijke fietsen.

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind leert om buiten de schooltijden zelfstandig opdrachten uit te voeren. Wij geven huiswerk mee om de kinderen verantwoord te leren omgaan met eigen werk en de overgang naar het voortgezet onderwijs soepeler te laten verlopen. Vanaf groep 5 leert de leerkracht de kinderen de eerste beginselen van het omgaan met huiswerk.
Vanaf groep 3 wordt verwacht dat ouders met hun kind iedere dag thuis lezen en het lezen stimuleren. Voorlezen is niet alleen leuk maar speelt ook een belangrijke rol in de ontwikkeling van een kind. Jonge kinderen leren enorm veel van voorlezen. Voorlezen is heel goed voor de taalontwikkeling van een kind. Kinderen leren nieuwe woorden en hoe een goede zin opgebouwd is. En door met het kind ook te praten over het boek wordt het kind ook gestimuleerd actief met taal aan de slag te gaan.
Wanneer het in het belang van uw kind is dat er thuis intensiever geoefend moet worden zal de leerkracht dit met u bespreken. Ook voor o.a. het schrijven van woordjes, tafelsommen en klokkijken (automatisering) is ondersteuning van thuis gewenst.