Raad van Toezicht Stg. VOS zoekt 2 enthousiaste leden.

6 april 2018

645.jpg

Raad van Toezicht Stg. VOS zoekt 2 enthousiaste leden.

Vanwege het rooster van aftreden zoekt de Raad van Toezicht van de

Stichting Voorschotense Openbare School (Stg. VOS)

per 1 augustus 2018

enthousiaste bestuursleden voor de portefeuilles

ICT en juridische zaken.

Rol van de Raad van Toezicht

Stg. VOS is sinds 2010 een zelfstandig rechtspersoon. Wettelijk is geregeld dat de Raad van Toezicht van de stichting intern toezichthouder is van Stg. VOS.

De Raad van Toezicht is belast met vaststelling dan wel goedkeuring van de begroting, het jaarverslag (inclusief het bestuursverslag en de jaarrekening), het strategisch beleid en eventueel andere daartoe binnen het bevoegd gezag aangewezen besluiten.

De Raad van Toezicht draagt zorg voor aanwijzing van de accountant die belast is met de controle van de jaarrekening.

De Raad van Toezicht vervult het werkgeverschap ten opzichte van de directeur-bestuurder.

De Raad van Toezicht streeft er hierbij naar invulling te geven aan goed werkgeverschap en heeft daarbij de beschikking tot bevoegdheden ten aanzien van benoeming, schorsing, ontslag en beloning. Daarnaast staat de Raad van Toezicht de directeur-bestuurder en de locatieleiders met raad terzijde en fungeert als klankbord. Daarbij hanteert de Raad van Toezicht als leidraad de kwaliteit van het door de organisatie geboden onderwijs, de rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van middelen en de naleving van de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs.

Obs de VOS is gehuisvest op twee locaties (Ter Lips en Multatulilaan). Aan de school zijn ca.500 leerlingen en 38 medewerkers verbonden.

Wij vragen

Wij zijn op zoek naar leden van de Raad van Toezicht die tot taak om, samen met de andere leden, toezicht te houden op de gang van zaken binnen obs.de VOS.

 M.b.t. de portefeuille juridische zaken geldt onder meer:

 • het bezitten van deskundigheid op het terrein van organisatie, onderwijs en juridische zaken, 
 • het kunnen beoordelen van organisatievoorstellen op doelmatigheid op juridisch gebied,
 • het kunnen aangeven welke juridische gegevens de Raad van Toezicht nodig heeft om op een verantwoorde wijze toezicht te kunnen houden.

M.b.t. de portefeuille ICT geldt onder meer:

 • het bezitten van deskundigheid op het terrein van organisatie, onderwijs en ICT, 
 • het kunnen beoordelen van organisatievoorstellen op doelmatigheid op het gebied van ICT,
 • het kunnen aangeven welke gegevens, op het gebied van ICT, de Raad van Toezicht nodig heeft om op een verantwoorde wijze toezicht te kunnen houden.

Profiel

Voor de toekomstige leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Voorschotense Openbare School is een profiel opgesteld:

De leden van de Raad van Toezicht beschikken over een hbo- of academisch denkniveau. De leden kunnen op strategisch niveau opereren.

De leden:

 • hebben ervaring met besturen bij een instelling van redelijke omvang;
 • kunnen op hoofdlijnen processen analyseren en daarbinnen besluiten nemen;
 • kunnen bestuurstechnieken hanteren:
   - toepassen van communicatieve vaardigheden;
   - hoofd- en bijzaken signaleren;
   - delegeren;
   - kunnen toezichthoudend besturen.
 • onderschrijven de uitgangspunten/grondslag van het openbaar onderwijs en hebben een brede maatschappelijke betrokkenheid;
 • onderschrijven de visie en missie van de stichting;
 • zijn en blijven op de hoogte van de
 • onderwijsontwikkelingen en de ontwikkelingen op maatschappelijk gebied. Ze kunnen deze ontwikkelingen vertalen in beleid;
 • hebben deskundigheid en/of affiniteit op het gebied van juridische zaken of ICT;
 • hebben een breed netwerk;
 • zijn bereid en in staat vrijwel alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden;
 • zijn onafhankelijk (zonder zakelijk belang, vrij van last en ruggespraak en als persoon);
 • zijn standvastig, maar bereid tot concessies en consensus; geen solisten en betweters.

 

Belangrijke persoonlijke kwaliteiten zijn:

 • objectiviteit en onpartijdigheid;
 • reflectief vermogen;
 • relativeringsvermogen;
 • open, toegankelijke houding;
 • besluitvaardigheid;
 • uitdrukkingsvaardigheid.

 

Een collegiale opstelling is van belang voor de goede onderlinge samenwerking.

De Raad van Toezicht vergadert één keer in de 6 weken van 20.00 uur - 22.30 uur. In de tussenliggende weken kunt u denken aan een tijdsinvestering van ongeveer een dagdeel per maand. Meestal kan hier flexibel mee omgegaan worden.

Bestuurlijke ervaring strekt tot aanbeveling, maar is geen must.

Honorering

De vacatievergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt € 500,00 per jaar.

 

Sollicitatieprocedure

Stg. VOS ontvangt graag een motivatiebrief en CV, uiterlijk op 23 april 2018. U kunt uw sollicitatie sturen naar: info@obsdevos.nl                                                                                                                       

De selectiegesprekken vinden plaats op 14 en 15 mei 2018. Een referentie-onderzoek zal deel uitmaken van de procedure. Daarnaast vraagt Stg. VOS een actuele Verklaring Omtrent Gedrag van de te benoemen kandidaat. Een afvaardiging van de medezeggenschapsraad en van het managementteam neemt deel aan de selectieprocedure.

 

Meer informatie

Indien u het op prijs stelt vooraf (vertrouwelijk) meer informatie in te winnen, kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht: mevr. A. M. Overboom (06-29052771),  met de secretaris van de Raad van Toezicht: dhr. M. Laurense (06-24874147), of via e-mail: info@obsdevos.nl

Voor meer informatie betreffende de school zie: www.obsdevos.nl

Terug